Monday, February 23, 2009

dogбас нэг нохойны зураг тавилаа. бас нэг үйлдвэр угсаагүй золбин...

No comments: